Allmänna villkor Infodirekt Norden AB

1 Villkorens omfattning

Dessa allmänna villkor omfattar de tjänster och produkter som Infodirekt Norden AB tillhandahåller Kund.

2 Orderbekräftelse samt innehåll och utformning av textuppgift och bildannons

2.1 Efter att avtal slutits erhåller Kunden en orderbekräftelse.

2.2 Vid förnyelse av avtal om annonsering utsänds normalt ingen orderbekräftelse, utom i de fall Kunden skriftligen meddelat att Kunden avser att ändra text, bild, logotype eller annan illustration.

2.3 Innehållet i och utformningen av textuppgift och bildannons får inte göra intrång i annans rätt eller på annat sätt stå i strid med god sed vid marknadsföring av varor och tjänster.

2.4 Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnats är riktiga i alla avseenden och inte strider mot gällande lagstiftning.

2.5 Kunden förbinder sig att ersätta Infodirekt Norden AB all skada som Infodirekt Norden AB kan komma att lida på grund av innehållet i eller utformningen av textuppgifter eller bildannons.

2.6 Infodirekt Norden AB förbehåller sig rätten att i marknadsföringssyfte använda insamlade uppgifter.

3 Personuppgifter

3.1 Infodirekt Norden AB är personuppgiftsansvarig (enligt definition i personuppgiftslagen) för personuppgifter som Infodirekt Norden AB har erhållit från Kunden i samband med avtalet.

3.2 Kund är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Kunden har erhållit från tredje man i samband med nyttjande av det administrativa verktyget för kupong- och rabatterbjudanden m.m.

4 Immateriella rättigheter

4.1 All rätt till av Infodirekt Norden AB framställt originalunderlag till textuppgifter och bildannonser tillhör Infodirekt Norden AB och sådant underlag får inte nyttjas utan Infodirekt Norden AB:s skriftliga medgivande.

4.2 Utöver vad som uttryckligen stadgas i detta avtal medför inte detta avtal någon upplåtelse eller överlåtelse av någon immateriell eller annan rättighet, inklusive, men inte begränsat till, rätt till ritningar, processkartor, data, design, verktyg, utrustningar, databaser, procedurer, uppfinningar, programvaror, eller teknisk eller annan information, vare sig den är utvecklad, tillverkad eller tillhandahållen av någon part för uppfyllelse av avtalet eller inte.

5 Fel, reklamation och ansvar

5.1 Om textuppgift eller bildannons inte införs i enlighet med avtalet eller textuppgiften eller bildannonsen sådan den införts, är typografiskt otydlig eller på annat sätt felaktig, nedsätter Infodirekt Norden AB helt eller delvis priset för annonseringen.

5.2 Kunden får göra gällande påföljd endast om Kunden har lämnat Infodirekt Norden AB skriftligt meddelande om sitt krav senast 30 dagar efter det att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för kravet, eller i alla händelser senast 30 dagar efter avtalets upphörande.

5.3 Infodirekt Norden AB:s ansvar är begränsat till direkta förluster. Infodirekt Norden AB ansvarar inte för något fall av indirekt förlust. Med indirekt förlust avses utebliven vinst och förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller ersättning.

5.4 Infodirekt Norden AB:s ansvar för fel skall totalt vara begränsat till ett belopp som motsvarar priset för annonsens införande

6 Pris och betalningsvillkor

6.1 Avgifter och priser i avtalet är angivna i SEK och exklusive mervärdesskatt.

6.2 Kredittid 10 dagar.

6.3 Fakturaavgift tillkommer med f.n. 45 kr.

6.4 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), påminnelseavgift samt övriga kostnader som Infodirekt Norden AB har för att tillvara ta sin fordran.

7 Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet utom parts kontroll, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, brott av tredje man, beslag, myndighetsbestämmelser, eller fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljd.

8 Överlåtelse

8.1 Kunden äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg ha inhämtat Infodirekt Norden AB:s skriftliga samtycke till sådan överlåtelse.

8.2 Infodirekt Norden AB äger rätt att överlåta avtalet till bolag inom samma koncern som Infodirekt Norden AB eller till tredje part som förvärvar Infodirekt Norden AB.

9 Ändringar

Ändringar av och tillägg till avtalet skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

10 Avtalstid och upphörande

10.1 Avtalet gäller i nio (9) månader från orderdatum.

10.2 Förnyelse av avtalet sker genom betalning av prenumerationsavi för kommande avtalsperiod som skickas ut innan avtalstidens utgång alternativt genom ny kontakt med säljare från Infodirekt Norden AB.

10.3 Part äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:

10.3.1 Om den andra parten åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från det att part skriftligen underrättats om detta.

10.3.2 Den andra parten (i) gått i konkurs, (ii) trätt i likvidation eller (iii) om det kan antas att den andra parten har, eller inom snar tid kommer att få, betalningssvårigheter genom att ackordsförhandlingar inleds, part är föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

11 Tillämplig lag och tvist

11.1 Svensk lag är tillämplig på detta avtal.

11.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol.